รายชื่อวัดในประเทศไทย ข้อมูลทะเบียนวัด ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

ข้อมูลจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วัดในประเทศไทยมีมากมายกว่า 4 หมื่นวัด

ท่านรู้หรือไม่ !! ว่าวัดที่ได้รับการแต่งตั้งให้สามารถสร้างอุโบสถได้ เรียกกันว่า "วิสุงคามสีมา" ซึ่งหมายถึง
เขตที่พระราชทานแก่สงฆ์ เพื่อใช้เป็นที่สร้างพระอุโบสถ และ เขตพื้นที่ที่พระภิกษุสงฆ์ขอพระราชทานพระบรมราชายุญาตเพื่อใช้จัดตั้งวัดขึ้น แต่ในทางปฏิบัตินั้นเป็นการขอพระบรมราชานุญาตเฉพาะแต่บริเวณที่ตั้งพระอุโบสถเท่านั้น วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาถือว่าเป็นวัดที่ถูกต้องและมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. วัดหลวง หรือ พระอารามหลวง
2. วัดราษฎร์